Πολιτική ποιότητας της EuroM@t

 

Η αποστολή της EuroM@t έγκειται στην παροχή υψηλού επιπέδου και αξιόπιστων υπηρεσιών στο τομέα της Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Καυσίμων καθώς και  Υπηρεσιών Διαχείρισης στόλου Οχημάτων μετά από αξιολόγηση των αναγκών των πελατών της, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων της ώστε να καταστεί από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της στην ελληνική αγορά.

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η EuroM@t δεσμεύεται ως προς

  1. Το να ικανοποιεί συνεχώς τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών, να επιλύει τα προβλήματα που εκάστοτε ανακύπτουν και ότι θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς όφελος του οργανισμού, και των πελατών τους.
  2. Την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 η τις εκάστοτε ισχύουσες διαμορφώσεις του προτύπου, σε όλες τις διευθύνσεις του οργανισμού.
  3. Την παροχή κατάλληλων και επαρκών ανθρωπίνων και λοιπών πόρων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και αποτελεσματική διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  4. Τη θέσπιση στόχων και δεικτών ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται, ανασκοπούνται (κατά τις ανασκόπησης διοίκησης) και συνδέονται με σχέδιο δράσης.
  5. Τη συνεχή ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ανά τακτά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια και βελτίωση του συστήματος.
  6. Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από την ανασκόπηση των προτάσεων του προσωπικού και των πελατών του οργανισμού, των σκοπών και επιδιώξεων, καθώς και την ανασκόπηση εφαρμογής του συστήματος.
  7. Για την συμμόρφωση με τις νομικές και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Παράλληλα δε, η EuroM@t καλεί :

  • Το προσωπικό του οργανισμού να συμβάλει ενεργά για τη συνεχή τήρηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με τρόπο που να διασφαλίζει την εφαρμογή του καθώς και το κύρος του οργανισμού.
  • Τους πελάτες και συνεργάτες του οργανισμού να υποδεικνύουν τις προτάσεις του για την βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Τονίζεται ότι οι διαδικασίες και κανονισμοί ποιότητας του οργανισμού είναι δεσμευτικοί για όλους: διεύθυνση, δίκτυο και προσωπικό, και ότι η ποιότητα είναι θέμα που αφορά όλους.

 

iso